Studenten

katie harp850X400

Studenten

De ISOK is er voor de studenten kerkmuziek.
De ISOK

  • informeert je over studie en beroep (werknemer);
  • organiseert activiteiten voor alle studenten kerkmuziek in Nederland;
  • publiceert bijzondere cursussen, studiedagen, activiteiten enzovoorts van derden;
  • gaat vacatures voor kerkmusici uit de PKN en de R.-K kerk bijeenbrengen;

Bevoegdheidsverklaring

Beroepsmusici die in de kerk (gaan) werken dienen een bevoegdheidsverklaring aan te vragen bij de R.-K kerk of de PKN. Ben je afgestudeerd van een conservatorium en werk je in de kerk? Stuur dan een kopie van al je diploma’s naar de PKN en/of de R.-K. kerk.
Welke diploma’s je nodig hebt voor een bepaalde bevoegdheidsverklaring lees je op het schema :
“Diplomering en bevoegdheidsverklaring kerkmusici I, II en III” (Pdf-document)

Voor de R.-K kerk naar:
“Commissie Bevoegdheidsverklaringen”
t.a.v. M. Schaap
Koningin Wilhelminalaan 3
3818 HN AMERSFOORT
Tel. 030-233.10.10

e-mail: info@nsgv.nl

www.nsgv.nl

 

Voor de PKN naar:
Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie

Postbus 8504

3503 RM Utrecht
E-mail: pcte@protestantsekerk.nl
www.protestantsekerk.nl/pcte

 

PAO

post academische opleiding

1. Inleiding

De reguliere kerkmuziekopleiding wordt verzorgd door de conservatoria en particuliere opleidingen. In overleg met de ISOK worden afspraken gemaakt over inhouden van de opleiding, de omvang, de organisatie en de kwaliteitszorg. Studenten die de kerkmuziekopleiding van een dergelijk conservatorium met een diploma afsluiten, worden door de ISOK geregistreerd en zijn benoembaar in de RK-kerk en de PKN.
De ISOK gaat voor de register-kerkmusici en voor de musici met de bevoegdheid ‘Kerkmusicus III’ een postacademische opleiding organiseren. Deze opleiding zal gespreid over een viertal jaren worden aangeboden.

2. De inhouden van de pao

In het algemeen zullen de inhouden op drie doelen gericht zijn;

2.1. de ontwikkeling van de kerkmusicus en zijn/haar muzikale praktijk. Hiertoe worden o.a. gerekend: het organiseren van processen die het contact tussen kerkmusici en pastores bevorderen, activiteiten die gericht zijn op het doorbreken van het isolement waarin veel kerkmusici verkeren, en op samenwerking;

2.2. de verbreding van zijn/haar inhoudelijke kennis, vooral gericht op de leemten die de betreffende kerkmusicus heeft op grond van zijn/haar conservatoriumopleiding met name ten aanzien van de kennis van en inzicht in de traditie waarbinnen hij/zij werkt;

2.3. verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden op bepaalde gebieden, waarbij de voorkeur van de kerkmusicus een rol zal spelen.

3. De organisatie van de pao

3.1. Voor het eerste doel, ontwikkeling, worden periodiek bijeenkomsten gehouden. Aan de hand van schriftelijke casussen zullen thema`s uit de concrete muzikale praktijk worden besproken, problemen worden gesignaleerd en geanalyseerd en zullen oplossingsrichtingen worden geschetst. Waar mogelijk kan dit proces worden versterkt met verstrekking van of verwijzing naar achterliggende theorieën. De wijze van werken is gericht op bijdragen van alle deelnemers in een verscheidenheid aan vormen, waaronder brainstormen.

3.2. Voor het tweede doel, verbreding, wordt per student een programma ontworpen, op basis van diens conservatoriumcurriculum, waarbij de mogelijkheden voor opleiding worden gezocht op conservatoria, bij theologische faculteiten, op priester- en predikantenopleidingen. Ook kunnen zelfstudieopdrachten gegeven worden.

3.3. Voor het derde doel, verdieping, wordt een totaalprogramma ontworpen, maar nu gericht op verdieping mede op basis van de voorkeuren van de musicus. Op conservatoria en bij theologische faculteiten worden aanschuifmogelijkheden gezocht.

4. Wanneer?

De organisatie, de oprichting en het operationeel maken van de pao kost tijd. Aan de leiding van de participerende kerken in de ISOK is een voorstel voor een pao voorgelegd.